Aktualności

1. Kontrowersyjny projekt nowego Kodeksu Pracy nie został poparty.  Jak zaznaczaminister Elżbieta Rafalska, projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zawiera w sobie wiele interesujących rozwiązań i w związku z tym ministerstwo zapowiedziało prace nad niektórymi z nich, m.in: nad przepisami dotyczącymi czasu pracy. Krytyce zostały poddane natomiast przepisy, według umowy cywilnoprawne miałyby zostać zastąpione umowami prace. Prace nad ostatnim projektem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy prowadziła od września 2016 r. 

2. Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektami trzech nowych ustaw podatkowych, odnoszących się do działalności gospodarczej, dochodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz opodatkowania zysków kapitałowych. Planowane zmiany mają uwzględniać m.in. zniesienie obecnie istniejącego podziału na PIT i CIT, który dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwa. 

3. Do końca kwietnia 2018 r., opublikowane zostaną dane podatkowe firm, które osiągnęły przychody powyżej 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Dane zostaną udostępnione przez Ministerstwo Finansów i obejmą informacje o rozliczeniach za lata 2012-2016, natomiast dane za 2017 rok Ministerstwo poda do publicznej wiadomości we wrześniu.  

4. Zmiana terminu wejścia w życie tzw. e-ZLA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca 2018 r. jedyną dopuszczalną formą zwolnienia lekarskiego miały być zwolnienia elektroniczne, czyli tzw. e-ZLA. W związku z przyjęciem przez rząd nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, obowiązek wydawania elektronicznych zwolnień  elektroniczny  zostanie   przesunięty  na  1 grudnia 2018 r.  

5. Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt rozporządzenia ministra finansów, zgodnie z którym zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, VAT-R będzie można przesyłać również przez CEIDG wraz z ich potwierdzeniem podpisem profilem zaufanym ePUAP. Takie zgłoszenie, dołączone do wniosku o wpis do CEIDG stanie się integralną częścią wniosku. Obecnie, zgłoszenia takie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT od 1 lipca 2018 r.  Projekt ustawy zakłada m.in: 

1) w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym, fakturę VAT dla nabywcy posługującego się numerem NIP można wystawić jedynie w przypadku, gdy paragon potwierdzający tę sprzedaż zawiera numer NIP nabywcy.
2) jeżeli przedsiębiorca nie posiada kasy fiskalnej, która umożliwia wpisanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy, będzie zobowiązany zakupić kasę zapewniającą tę funkcjonalność.
3) wprowadzenie tzw. kas online, które umożliwiają automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego.  

7. Przypominamy, iż 26 maja 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) . W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do wdrożenia i zapewnienia odpowiednich środków organizacyjno-technicznych

8. Przypominamy, iż  30 kwietnia 2018 r. .wchodzą w życie przepisy tzw.. Konstytucję Biznesu. Jest to kompleksowa reforma prawa gospodarczego, w skład której wchodzi 5 ustaw, które zmieniają prawie 200 aktów prawnych. Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu budowanie relacji partnerskich na linii przedsiębiorca–administracja państwowa. Konstytucja wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.  Do najważniejszych zapisów należy zaliczyć m.in.:

1) Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
2) Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.
3) Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej, zgodnie z którą w określonych przypadkach nie jest wymagana rejestracja przedsiębiorstwa.
4) Wprowadzenie tzw. ulgi na start, która zwalnia początkujących przedsiębiorców z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy   prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Wprowadzenie instytucji  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży bezpieczeństwa i ochrony praw przedsiębiorców.
6) Liczne modyfikacje CEIDG, tj. np. umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru prokury i pełnomocnictw.
7) Zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON w kontaktach  z Urzędami.
8) Nowa ustawa dla zagranicznych inwestorów zamierzających prowadzić prowadzić przedsiębiorstwo w Polsce. 

14 marca 2018 r. - Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Projekt zakłada m.in.:

1. 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.
2. Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trakcie urlopu i zwolnienia lekarskiego.
3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
4. Wprowadzenie nowych rodzajów umów o pracę, tj.  umowy o pracę sezonową, umowy o pracę dorywczą, umowę o pracę tzw. nieetatową, co ma na celu zminimalizowanie występowania zjawiska zatrudniania na tzw. umowę zlecenie.
5. Rekompensatę lub zadośćuczynienie w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie.
6. Zgodę pracodawcy w przypadku zgłoszenia wniosku o urlop na żądanie w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem pracy. 
7. W przypadku ustania stosunku pracy, pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeżeli zostanie zawarte porozumienie o udzieleniu urlopu w późniejszym terminie.
8. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie między dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo, a dniem 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, natomiast w przypadku, w którym stosunek pracy pracownika został nawiązany po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w okresie do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
9. Możliwość podziału urlopu na części, przy zachowaniu minimalnego okresu odpoczynku pracownika.
10. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zakaz konkurencji nie wymaga zawarcia odrębnej umowy w trakcie trwania zatrudnienia.
11. Wprowadzenie instytucji umowy o powstrzymanie się od prowadzenia dodatkowej działalności lub podejmowania zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy, na podstawie odrębnej odpłatnej umowy.
12. Zmianę w zakresie minimalnych gwarantowanych kwot wolnych od potrąceń w ten sposób, aby w przypadku pracowników wysoko zarabiających zwiększyć kwotę podlegającą egzekucji.
13. Możliwość wprowadzenia w układzie zbiorowym pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników, co oznacza w praktyce zawieszanie wypłaty normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku za taką pracę.
14. Rozszerzenie zakresu podmiotowego regulaminu pracy, tak aby jego obowiązki dotyczyły również osób trzecich znajdujących się na terenie placówki zatrudnienia.
15. Wprowadzenie powszechnych odpraw w przypadku wypowiedzenia umów z przyczyn niedotyczących pracownika.
16. Rozszerzenie ochrony oraz dookreślenie warunków wykonywania pracy osób samozatrudnionych.
17. Zmiana stosowania rozwiązań premiowych, tak aby były adekwatne do faktycznego wysiłku pracownika.

O dalszych losach niniejszego projektu zdecyduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według minister E. Rafalskiej ocena proponowanych rozwiązań potrwa co najmniej miesiąc.

1. 23 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to kompleksowa reforma prawa gospodarczego, w skład której wchodzi 5 ustaw, które zmieniają prawie 200 aktów prawnych. Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu budowanie relacji partnerskich na linii przedsiębiorca–administracja państwowa. Konstytucja wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.  Do najważniejszych zapisów należy zaliczyć m.in.:

1) Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

2) Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

3) Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej, zgodnie z którą w określonych przypadkach nie jest wymagana rejestracja przedsiębiorstwa.
4) Wprowadzenie tzw. ulgi na start, która zwalnia początkujących przedsiębiorców z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Wprowadzenie instytucji  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży bezpieczeństwa i ochrony praw przedsiębiorców.
6) Liczne modyfikacje CEIDG, tj. np. umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru prokury i pełnomocnictw.

7) Zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON w kontaktach  z Urzędami.

8) Nowa ustawa dla zagranicznych inwestorów zamierzających prowadzić prowadzić przedsiębiorstwo w Polsce. 

2. 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim uproszczenie KRS. Zmiany od marca 2018 roku zakładają m.in.
1) Wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji.
2) Nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, likwidatorów, prokurentów, a także osoby powołane do reprezentacji podmiotu obowiązku dołączenia do wniosku oświadczenia zawierającego zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.
3) Ustanowienie kuratora w przypadku braku organów podmiotu lub braków w jego składzie.
4) Określenie minimalnej kwoty zaległości podatkowych, celnych, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także należności o charakterze prywatnoprawnym, które wpisane zostają do KRS.
5) Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.

3. Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Jest jednak warunek – pracownicy muszą w okresie zawieszenia działalności pozostawać na urlopach związanych z rodzicielstwem. Ustawa została uchwalona przez Sejm i przesłana do Prezydenta 6 marca 2018 r., a wejdzie w życie prawdopodobnie już w kwietniu.

4.
 Od 1 lipca 2018 r. jedyną dopuszczalną formą zwolnienia lekarskiego będą zwolnienia elektroniczne, czyli tzw. e-ZLA. Obecne już od 2016 r. e-zwolnienia, to rewolucyjne rozwiązanie i duże udogodnienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Mianowicie, gdy lekarz wystawi e-ZLA – pracownik nie musi już dostarczać pracodawcy lub ZUS zwolnienia. Takie zwolnienie automatycznie trafi na profil PUE pracodawcy i do systemu ZUS.

5. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie poselskie, stwierdził iż pismo wysłane do Urzędu za pomocą faksu, spełnia warunki formy pisemnej. O zachowaniu terminu nie decyduje natomiast data jego nadania, a data faktycznego wpływu pisma do Urzędu.

6. Przypominamy, iż 26 maja 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) . W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do wdrożenia i zapewnienia odpowiednich środków organizacyjno-technicznych.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.