Aktualności

1. 2 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. autorskich kosztów podatkowych, podatku minimalnego, czy amortyzacji środków trwałych. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw i będą mogły być stosowane z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2018 r.

2. 9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy modyfikujące dotychczasowe postanowienia kodeksu cywilnego o terminach przedawnienia. W związku z nowelizacją, podstawowy termin przedawnienia zmienił się z 10 lat na 6 lat. Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej czy świadczeń okresowych pozostały bez zmian, a więc wynoszą nadal 3 lata. Zmienił się natomiast sposób liczenia terminu przedawnienia. Od 9 lipca roszczenia przedawniają się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że termin ich przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

3. Zgodnie z dwoma rozporządzeniami ministra finansów z kwietnia 2018 r., modyfikacji uległy wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Mowa o formularzach: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. Nowe wzory należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec. Starych formularzy można będzie używać jedynie do momentu rozliczenia za grudzień 2018 roku.

4. Projekt nowej ordynacji podatkowej zakłada wydłużenie terminu na złożenie zażalenia oraz odwołania od decyzji. Zgodnie z nowym projektem, 7-dniowy termin do złożenia zażalenia uległby wydłużeniu do 14 dni. Od decyzji natomiast będzie można się odwołać w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Najprawdopodobniej, zmiany w ordynacji podatkowej wejdą w życie na początku 2020 roku.

5. Trwają konsultacje społeczne w sprawie nowej ustawy o rynku pracy. Rewolucyjną zmianą miałyby być tzw. bony ofertowe dla firm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy szukają nowego pracownika, a których nie stać na płatną rekrutację. Wówczas, jeżeli firma w urzędzie pracy da ogłoszenie, a nie znajdzie się odpowiedni kandydat, otrzyma bon ofertowy, czyli po prostu środki na rekrutację przez agencję zatrudnienia. Dodatkowym atutem proponowanego rozwiązania jest fakt, iż bon będzie obowiązywał na terenie całej Polski, a przedsiębiorca będzie mógł wybrać sam agencję, która przeprowadzi kompleksową rekrutację. Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2019 r

6. Przepisy o split payment obowiązują od 1 lipca 2018 r. Po kilku dniach od wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności pojawił się pierwszy problem, a mianowicie, czy można odzyskać pomyłkową wpłatę podatku VAT, która jest zbyt wysoka? Zgodnie z zaskakującym stanowiskiem resortu finansów, zwrot zbyt wysokiej wpłaty jest niemożliwy. Jedynym wyjściem na chwilę obecną są indywidualne porozumienia między kontrahentami, gdzie podatnik zwróci nabywcy nadwyżkę bezpośrednio ze swojego rachunku rozliczeniowego.

7. 16 lipca 2018 r. ruszył nabór wniosków do konkursu dot. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach. Wnioski można składać jedynie przez 6 tygodni tj. do 23 sierpnia 2018 r. Następie ZUS wybierze i dopłaci do projektów poprawiających warunki pracy. Na poprawę BHP w firmach zostało przeznaczonych aż 50 mln złotych. Do konkursu może przystąpić firma, która spełni łącznie 5 warunków, tj.:

1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. 
2. Nie zalega z opłacaniem podatków. 
3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. 
4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. 
5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

1. Od 1 lipca 2018 r. na żądanie urzędu,  przedsiębiorcy  prowadzący  swoje  rozliczenia  w formie elektronicznej, będą zobowiązani przedstawić organom podatkowym dodatkowe struktury JPK, tj.:

- faktury – JPK_FA,
księgi rachunkowe – JPK_KR,
ewidencja przychodów – JPK_EWP,
wyciąg bankowy – JPK_WB,
magazyn – JPK_MAG,
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

Przedsiębiorcy będą mieli na przesłanie tych dokumentów 3 dni, a w razie niedopełnienia obowiązku organ podatkowy będzie mógł nałożyć karę porządkową do 2,8 tys. złotych.

2. 26 czerwca 2018 r. Rząd przyjął projekt ustawy, która zakłada niższe składki ZUS dla przedsiębiorców osiągających miesięcznie niskie dochody. Składka będzie uzależniona od osiąganych przychodów i obejmie przedsiębiorców, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. 660 zł - tyle wyniesie najniższa możliwa składka, czyli o prawie połowę mniej niż najniższa składka obecnie obowiązująca.

3. Od 1 stycznia 2019 r.  prawo użytkowania wieczystego gruntu, który zabudowany jest budynkiem mieszkalnym zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo  współwłasności  tych  gruntów.  Osoby,  które  w  wyniku  przekształcenia  staną się właścicielami tych gruntów, zobowiązane będą do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. W przypadku jednorazowej, całościowej wpłaty, Skarb Państwa i samorządy będą mogli udzielić bonifikaty.

4. 20 czerwca 2018 r. - Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Nowy projekt, który zostanie wkrótce publicznie udostępniony, zakłada m.in.:

- wprowadzenie mediacji podatkowych,
- wprowadzenie kontroli na zamówienie,
- instytucję rzecznika praw podatnika,
Resort Finansów planuje, iż zmiany wejdą w życie na początku 2020 roku.

5. Większe minimalne wynagrodzenie w 2019 r. Według propozycji przygotowanej przez ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najniższe wynagrodzenie  w 2019 roku wyniosłoby 2220 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa 14,50 zł. Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, gdzie odbędą się negocjacje w tej sprawie. 

6. Od 1 lipca 2018 r. będzie można stosować tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności podatku VAT. Korzystanie ze split payment będzie dobrowolne. Innowacyjny mechanizm płatności posiada wiele zalet, które mają zachęcić podatników VAT do stosowania podzielonej płatności, tj. np.

- brak sankcji VAT,
- brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą,
- brak podwyższonych odsetek od zaległości VAT,
- specjalne konto do płatności VAT.

7. 6 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rewolucyjnym werdyktem orzekł, iż obdarowany jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej darowizny, jeżeli wypełnił polecenie darczyńcy co do przeznaczenia kwoty będącej przedmiotem darowizny, nawet jeżeli wcześniej nie zgłosił tego do Urzędu Skarbowego. Są jedynie dwa warunki: darczyńca musi wydać polecenie co do celu przeznaczenia darowanej kwoty, a obdarowany musi takie polecenie wypełnić. 

8. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, umowa pożyczki zawarta za granicą nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia, znajdowały się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Bez znaczenia jest także miejsce zamieszkania stron umowy, a jedynym warunkiem jest aby czynność została dokonana poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

1. Przypominamy, iż od 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na pracodawcę, rozumianego jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Należy przy tym pamiętać, iż nie chodzi jedynie o dane osobowe pracowników, ale również kandydatów. Za nieprzestrzeganie obowiązków, grożą wysokie kary. Najważniejsze z nich to m.in.:

1) podejmowanie takich środków, aby w jasny i przejrzysty sposób udzielić informacji dot. zbierania i przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną ich przetwarzania osobom, których dotyczą te dane, przy czym należy pamiętać, że pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników, zobowiązani są przygotować rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

2) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzania,, administrator musi być w stanie wykazać w sposób wystarczający, że osoba, której te dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,

3) obowiązek regularnej zmiany haseł w urządzeniach związanych z gromadzeniem lub przetwarzaniem danych osobowych,

4) obowiązek prowadzenia tzw. "polityki czystego biurka",

5) obowiązek gromadzenia dokumentacji w odpowiednio przystosowanym miejscu, które ogranicza dostęp do dokumentacji osobom trzecim.

2. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które zakłada zmianę wzorów deklaracji CIT. Część dotychczas obowiązujących formularzy zostanie zmieniona, natomiast rozporządzenie wprowadzi również całkowicie nowe formularze. Projekt zakłada m.in. zmianę następujących druków: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT/BR, CIT-5, CIT-8/0, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R. W razie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nowe deklaracje CIT stosowane byłyby w odniesieniu do osiągniętych dochodów, czy poniesionych strat od 1 stycznia 2018 r.

3. 16 maja 2018 r. Senat przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Niniejsza ustawa zastąpi dotychczasowe zwolnienia podatkowe obowiązujące w 14 strefach ekonomicznych na terenie Polski. Według nowego systemu zwolnień podatkowych, przedsiębiorcy skorzystają z szeregu ulg i zwolnień podatkowych na terenie całego kraju przez okres od 10 do 15 lat. Wyróżnione zostaną przede wszystkim inwestycje w mniejszych miastach o wysokiej stopie bezrobocia oraz w miastach, które tracą swoje funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe inwestycje będą premiowane w szczególności gdy przedmiot ich działalności będzie tożsamy ze strategią rozwojową kraju. Ustawa może wejść w życie już w czerwcu 2018 r.

4. 28 maja 2018 r. Resort finansów przedstawił założenia innowacyjnej reformy rozliczeń rocznych. Całkowicie nowa usługa "Twój e-PIT", w kompleksowy sposób organizuje sposób rozliczeń PIT. Od 2019 r. podatnik nie będzie musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji. Wypełnione rozliczenia roczne za 2018 r. będą czekały na podatnika w wersji elektronicznej na platformie podatkowej, co oznacza że podatnik zostanie zwolniony z obowiązku sporządzania deklaracji samodzielnie.

5. Od 1 lipca 2018 r. należy stosować nowe formularze deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M i VAT 7-K. Nowe wzory deklaracji zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw RP.

Please publish modules in offcanvas position.