Aktualności w prawie - styczeń 2018

1. 13 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o tzw. STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) - nowe przepisy dają możliwość organom skarbowym kompleksowej, a przede wszystkim bieżącej (nawet codziennej) analizy wszystkich transakcji bankowych podatników. W przypadku  przypuszczenia, że podatnik dopuszcza się oszustw podatkowych, oprócz konsekwencji wynikających z innych ustaw, może również zostać wykreślony z rejestru podatników VAT.

2. Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie dla pracownika wynosi 2100 zł brutto.

3. Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca nie musi opłacać wszystkich składek ZUS oddzielnie. Wystarczy jedna opłata, a ZUS sam rozdzieli kwotę na odpowiednie fundusze oraz ubezpieczenia. Zmienia się również konto na które należy wpłacać składki.

4. Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku - powierzenie pracy cudzoziemcowi będzie rejestrowane wyłącznie w przypadkach prac niesezonowych, które wykonywane będą przez obywateli następujących państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. W przypadku prac sezonowych - obywatele państw trzecich mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia (do 9 miesięcy w roku).

5. Od 2018 roku, pracownicy nie mogą już prosić pracodawcy o wysłanie w ich imieniu do urzędu skarbowego PIT-40. Deklarację wypełnią samodzielnie, jednak mogą złożyć wniosek PIT-WZ do urzędu skarbowego, który wówczas ich rozliczy.

6. Pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi dzień wolny za 6 stycznia (Święto Trzech Króli), pomimo że Święto wypadło w sobotę.

7. Zgodnie z ustawą o CIT - od 1 stycznia 2018 r., przedsiębiorcy mają obowiązek rozdzielania źródeł przychodów na podstawowe i kapitałowe, co ma uniemożliwić kompensację strat z dochodami. Jeżeli np. spółka uzyska dochód z jednego źródła, a z drugiego stratę, nie może pomniejszyć dochodu o stratę, jak to było dotychczas.

8. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy prawo restrukturyzacyjne - Przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację, przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji, z przeznaczeniem na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w celu umożliwieni małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.