Aktualności w prawie - luty 2018

1. Prezydent podpisał ustawę, która zmienia czas przechowywania akt osobowych pracowników z 50 lat do 10 lat. Po okresie przechowywania, pracownik będzie mógł odebrać swoją dokumentację. Ponadto, nowe regulacje zakładają, iż preferowaną formą wypłaty wynagrodzenia dla pracownika będzie forma bezgotówkowa. Ustawa wchodzi w życie 1.09.2019 r. i obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po wejściu w życie niniejszej ustawy.

2.  Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie 26 maja 2018 r.pracodawca jest administratorem danych osobowych pracowników.  W związku z tym, na pracodawcę zostaną nałożone dodatkowe obowiązki, tj. np. informowanie kandydata do pracy o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, czy okresie przechowywania tych danych. Wobec powyższego, pracodawca koniecznie musi zapewnić środki techniczne do realizacji obowiązków, które zostaną nałożone przez RODO.


3. W związku ze zmianami w ordynacji podatkowej, wyłączone zostaje z tajemnicy skarbowej udostępnianie kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych

4. Od 1 kwietnia 2018 r. zmienia się wysokość składki podatkowej. Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż 10 ubezpieczonych miesięcznie, podlegają wpisowi do REGON, a także nie byli wcześniej zobowiązani do przekazania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, zobowiązani zostaną do samodzielnego obliczenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z tabelą udostępnioną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

5.  „Ulga na start” dla nowych przedsiębiorców od 31 marca 2018 r. – nowi przedsiębiorcy przez okres pół roku, nie będą musieli opłacać składek na ubezpieczenie społeczne

6. 1 marca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dot. działalności nierejestrowej – dotyczą one drobnej działalności osób fizycznych, tj. okazjonalne świadczenie usług. Taka działalność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, pod warunkiem, że dochody z tej działalności nie przekroczą w danym miesiącu 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto. Należy zaznaczyć, iż te przepisy nie będą miały zastosowania do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej.

7. Od 1 marca 2018 r. wchodzi w życie ograniczenie handlu w niedzielę i święta. Ograniczenie nastąpi etapowo. Na początku do dwóch niedziel w miesiącu w 2018 roku. , później do jednej niedzieli w 2019 r., natomiast od 2020 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu w niedzielę.