Aktualności w prawie - marzec 2018

1. 23 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to kompleksowa reforma prawa gospodarczego, w skład której wchodzi 5 ustaw, które zmieniają prawie 200 aktów prawnych. Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu budowanie relacji partnerskich na linii przedsiębiorca–administracja państwowa. Konstytucja wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.  Do najważniejszych zapisów należy zaliczyć m.in.:

1) Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

2) Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

3) Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej, zgodnie z którą w określonych przypadkach nie jest wymagana rejestracja przedsiębiorstwa.
4) Wprowadzenie tzw. ulgi na start, która zwalnia początkujących przedsiębiorców z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Wprowadzenie instytucji  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży bezpieczeństwa i ochrony praw przedsiębiorców.
6) Liczne modyfikacje CEIDG, tj. np. umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru prokury i pełnomocnictw.

7) Zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON w kontaktach  z Urzędami.

8) Nowa ustawa dla zagranicznych inwestorów zamierzających prowadzić prowadzić przedsiębiorstwo w Polsce. 

2. 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim uproszczenie KRS. Zmiany od marca 2018 roku zakładają m.in.
1) Wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji.
2) Nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, likwidatorów, prokurentów, a także osoby powołane do reprezentacji podmiotu obowiązku dołączenia do wniosku oświadczenia zawierającego zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.
3) Ustanowienie kuratora w przypadku braku organów podmiotu lub braków w jego składzie.
4) Określenie minimalnej kwoty zaległości podatkowych, celnych, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także należności o charakterze prywatnoprawnym, które wpisane zostają do KRS.
5) Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.

3. Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Jest jednak warunek – pracownicy muszą w okresie zawieszenia działalności pozostawać na urlopach związanych z rodzicielstwem. Ustawa została uchwalona przez Sejm i przesłana do Prezydenta 6 marca 2018 r., a wejdzie w życie prawdopodobnie już w kwietniu.

4.
 Od 1 lipca 2018 r. jedyną dopuszczalną formą zwolnienia lekarskiego będą zwolnienia elektroniczne, czyli tzw. e-ZLA. Obecne już od 2016 r. e-zwolnienia, to rewolucyjne rozwiązanie i duże udogodnienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Mianowicie, gdy lekarz wystawi e-ZLA – pracownik nie musi już dostarczać pracodawcy lub ZUS zwolnienia. Takie zwolnienie automatycznie trafi na profil PUE pracodawcy i do systemu ZUS.

5. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie poselskie, stwierdził iż pismo wysłane do Urzędu za pomocą faksu, spełnia warunki formy pisemnej. O zachowaniu terminu nie decyduje natomiast data jego nadania, a data faktycznego wpływu pisma do Urzędu.

6. Przypominamy, iż 26 maja 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) . W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do wdrożenia i zapewnienia odpowiednich środków organizacyjno-technicznych.