Zmiany w prawie pracy - 14 marca 2018

14 marca 2018 r. - Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Projekt zakłada m.in.:

1. 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.
2. Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trakcie urlopu i zwolnienia lekarskiego.
3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
4. Wprowadzenie nowych rodzajów umów o pracę, tj.  umowy o pracę sezonową, umowy o pracę dorywczą, umowę o pracę tzw. nieetatową, co ma na celu zminimalizowanie występowania zjawiska zatrudniania na tzw. umowę zlecenie.
5. Rekompensatę lub zadośćuczynienie w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie.
6. Zgodę pracodawcy w przypadku zgłoszenia wniosku o urlop na żądanie w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem pracy. 
7. W przypadku ustania stosunku pracy, pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeżeli zostanie zawarte porozumienie o udzieleniu urlopu w późniejszym terminie.
8. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie między dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo, a dniem 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, natomiast w przypadku, w którym stosunek pracy pracownika został nawiązany po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w okresie do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
9. Możliwość podziału urlopu na części, przy zachowaniu minimalnego okresu odpoczynku pracownika.
10. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zakaz konkurencji nie wymaga zawarcia odrębnej umowy w trakcie trwania zatrudnienia.
11. Wprowadzenie instytucji umowy o powstrzymanie się od prowadzenia dodatkowej działalności lub podejmowania zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy, na podstawie odrębnej odpłatnej umowy.
12. Zmianę w zakresie minimalnych gwarantowanych kwot wolnych od potrąceń w ten sposób, aby w przypadku pracowników wysoko zarabiających zwiększyć kwotę podlegającą egzekucji.
13. Możliwość wprowadzenia w układzie zbiorowym pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników, co oznacza w praktyce zawieszanie wypłaty normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku za taką pracę.
14. Rozszerzenie zakresu podmiotowego regulaminu pracy, tak aby jego obowiązki dotyczyły również osób trzecich znajdujących się na terenie placówki zatrudnienia.
15. Wprowadzenie powszechnych odpraw w przypadku wypowiedzenia umów z przyczyn niedotyczących pracownika.
16. Rozszerzenie ochrony oraz dookreślenie warunków wykonywania pracy osób samozatrudnionych.
17. Zmiana stosowania rozwiązań premiowych, tak aby były adekwatne do faktycznego wysiłku pracownika.

O dalszych losach niniejszego projektu zdecyduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według minister E. Rafalskiej ocena proponowanych rozwiązań potrwa co najmniej miesiąc.