Aktualności w prawie - kwiecień 2018

1. Kontrowersyjny projekt nowego Kodeksu Pracy nie został poparty.  Jak zaznaczaminister Elżbieta Rafalska, projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zawiera w sobie wiele interesujących rozwiązań i w związku z tym ministerstwo zapowiedziało prace nad niektórymi z nich, m.in: nad przepisami dotyczącymi czasu pracy. Krytyce zostały poddane natomiast przepisy, według umowy cywilnoprawne miałyby zostać zastąpione umowami prace. Prace nad ostatnim projektem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy prowadziła od września 2016 r. 

2. Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektami trzech nowych ustaw podatkowych, odnoszących się do działalności gospodarczej, dochodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz opodatkowania zysków kapitałowych. Planowane zmiany mają uwzględniać m.in. zniesienie obecnie istniejącego podziału na PIT i CIT, który dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwa. 

3. Do końca kwietnia 2018 r., opublikowane zostaną dane podatkowe firm, które osiągnęły przychody powyżej 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Dane zostaną udostępnione przez Ministerstwo Finansów i obejmą informacje o rozliczeniach za lata 2012-2016, natomiast dane za 2017 rok Ministerstwo poda do publicznej wiadomości we wrześniu.  

4. Zmiana terminu wejścia w życie tzw. e-ZLA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca 2018 r. jedyną dopuszczalną formą zwolnienia lekarskiego miały być zwolnienia elektroniczne, czyli tzw. e-ZLA. W związku z przyjęciem przez rząd nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, obowiązek wydawania elektronicznych zwolnień  elektroniczny  zostanie   przesunięty  na  1 grudnia 2018 r.  

5. Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt rozporządzenia ministra finansów, zgodnie z którym zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, VAT-R będzie można przesyłać również przez CEIDG wraz z ich potwierdzeniem podpisem profilem zaufanym ePUAP. Takie zgłoszenie, dołączone do wniosku o wpis do CEIDG stanie się integralną częścią wniosku. Obecnie, zgłoszenia takie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT od 1 lipca 2018 r.  Projekt ustawy zakłada m.in: 

1) w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym, fakturę VAT dla nabywcy posługującego się numerem NIP można wystawić jedynie w przypadku, gdy paragon potwierdzający tę sprzedaż zawiera numer NIP nabywcy.
2) jeżeli przedsiębiorca nie posiada kasy fiskalnej, która umożliwia wpisanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy, będzie zobowiązany zakupić kasę zapewniającą tę funkcjonalność.
3) wprowadzenie tzw. kas online, które umożliwiają automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego.  

7. Przypominamy, iż 26 maja 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) . W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do wdrożenia i zapewnienia odpowiednich środków organizacyjno-technicznych

8. Przypominamy, iż  30 kwietnia 2018 r. .wchodzą w życie przepisy tzw.. Konstytucję Biznesu. Jest to kompleksowa reforma prawa gospodarczego, w skład której wchodzi 5 ustaw, które zmieniają prawie 200 aktów prawnych. Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu budowanie relacji partnerskich na linii przedsiębiorca–administracja państwowa. Konstytucja wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.  Do najważniejszych zapisów należy zaliczyć m.in.:

1) Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
2) Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.
3) Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej, zgodnie z którą w określonych przypadkach nie jest wymagana rejestracja przedsiębiorstwa.
4) Wprowadzenie tzw. ulgi na start, która zwalnia początkujących przedsiębiorców z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy   prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Wprowadzenie instytucji  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie stał na straży bezpieczeństwa i ochrony praw przedsiębiorców.
6) Liczne modyfikacje CEIDG, tj. np. umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru prokury i pełnomocnictw.
7) Zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON w kontaktach  z Urzędami.
8) Nowa ustawa dla zagranicznych inwestorów zamierzających prowadzić prowadzić przedsiębiorstwo w Polsce.