Aktualności w prawie - czerwiec 2018

1. Od 1 lipca 2018 r. na żądanie urzędu,  przedsiębiorcy  prowadzący  swoje  rozliczenia  w formie elektronicznej, będą zobowiązani przedstawić organom podatkowym dodatkowe struktury JPK, tj.:

- faktury – JPK_FA,
księgi rachunkowe – JPK_KR,
ewidencja przychodów – JPK_EWP,
wyciąg bankowy – JPK_WB,
magazyn – JPK_MAG,
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

Przedsiębiorcy będą mieli na przesłanie tych dokumentów 3 dni, a w razie niedopełnienia obowiązku organ podatkowy będzie mógł nałożyć karę porządkową do 2,8 tys. złotych.

2. 26 czerwca 2018 r. Rząd przyjął projekt ustawy, która zakłada niższe składki ZUS dla przedsiębiorców osiągających miesięcznie niskie dochody. Składka będzie uzależniona od osiąganych przychodów i obejmie przedsiębiorców, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. 660 zł - tyle wyniesie najniższa możliwa składka, czyli o prawie połowę mniej niż najniższa składka obecnie obowiązująca.

3. Od 1 stycznia 2019 r.  prawo użytkowania wieczystego gruntu, który zabudowany jest budynkiem mieszkalnym zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo  współwłasności  tych  gruntów.  Osoby,  które  w  wyniku  przekształcenia  staną się właścicielami tych gruntów, zobowiązane będą do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. W przypadku jednorazowej, całościowej wpłaty, Skarb Państwa i samorządy będą mogli udzielić bonifikaty.

4. 20 czerwca 2018 r. - Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Nowy projekt, który zostanie wkrótce publicznie udostępniony, zakłada m.in.:

- wprowadzenie mediacji podatkowych,
- wprowadzenie kontroli na zamówienie,
- instytucję rzecznika praw podatnika,
Resort Finansów planuje, iż zmiany wejdą w życie na początku 2020 roku.

5. Większe minimalne wynagrodzenie w 2019 r. Według propozycji przygotowanej przez ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najniższe wynagrodzenie  w 2019 roku wyniosłoby 2220 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa 14,50 zł. Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, gdzie odbędą się negocjacje w tej sprawie. 

6. Od 1 lipca 2018 r. będzie można stosować tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności podatku VAT. Korzystanie ze split payment będzie dobrowolne. Innowacyjny mechanizm płatności posiada wiele zalet, które mają zachęcić podatników VAT do stosowania podzielonej płatności, tj. np.

- brak sankcji VAT,
- brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą,
- brak podwyższonych odsetek od zaległości VAT,
- specjalne konto do płatności VAT.

7. 6 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rewolucyjnym werdyktem orzekł, iż obdarowany jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej darowizny, jeżeli wypełnił polecenie darczyńcy co do przeznaczenia kwoty będącej przedmiotem darowizny, nawet jeżeli wcześniej nie zgłosił tego do Urzędu Skarbowego. Są jedynie dwa warunki: darczyńca musi wydać polecenie co do celu przeznaczenia darowanej kwoty, a obdarowany musi takie polecenie wypełnić. 

8. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, umowa pożyczki zawarta za granicą nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia, znajdowały się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Bez znaczenia jest także miejsce zamieszkania stron umowy, a jedynym warunkiem jest aby czynność została dokonana poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.