Aktualności w prawie - październik 2018

1. 1 października 2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdania muszą mieć postać elektroniczną oraz muszą być opatrzone e-podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Wobec tego, do KRS nie można już przesłać skanu sprawozdania w formie papierowej.

2. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Nowa ustawa wprowadzi znaczne uproszczenia w składaniu zeznań podatkowych PIT, a jednocześnie nałoży na urzędy skarbowe obowiązek wypełnienia deklaracji za podatników. Oznacza to, że podatnik nie będzie musiał składać żadnego wniosku w tej sprawie, natomiast będzie mógł zweryfikować poprawność deklaracji sporządzonej przez Fiskusa.

3. Zmiany w użytkowaniu wieczystym weszły w życie. Zgodnie z ustawą, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Właściciele gruntów uiszczą z tytułu nabycia prawa własności coroczne składki, płatne przez 20 lat.

4. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych. Zmiana wprowadzi przede wszystkim obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody w danym roku nie przekroczą 1 mln 200 tys. euro. Zmiany obejmą zarówno nowych przedsiębiorców, jak i już prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto, ustawa zakłada podwyższenie do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, dla którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 12 września 2018 r., uznał iż reorganizacja związana z dostosowaniem działalności wnioskodawcy do wymagań RODO jest wystarczającą przesłanką uprawdopodobniającą brak winy i przywrócił przedsiębiorcy termin do złożenia dokumentów w urzędzie. Powoływanie się na RODO w odniesieniu do przywrócenia terminu staje się coraz częstszą praktyką, która jak sam Sąd przyznał, okazuje się być bardzo skuteczna.

6. Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu niejawnym z dnia 2 października 2018 r. rozstrzygnął, iż przepis ustawy o związkach zawodowych, który uniemożliwia pracodawcy samodzielne podjęcie decyzji w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania, jeżeli organizacje związkowe przedstawią wspólnie uzgodnione stanowisko w ciągu 30 dni, jest zgodny z Konstytucją oraz przepisami unijnymi wiążącymi RP.

Please publish modules in offcanvas position.