Aktualności w prawie - listopad 2018

1. 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Ustawa wprowadza do porządku prawnego całkowicie nową instytucję, tj. zarządcę sukcesyjnego. Ustanowiony zarządca jest uprawniony do prowadzenia firmy zmarłego przedsiębiorcy do czasu działu spadku. Nowo wprowadzona instytucja pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przewlekłe postępowania spadkowe i brak możliwości w tym czasie właściwego prowadzenia przedsiębiorstwa doprowadzały w konsekwencji do zakończenia działalności firmy. Innowacyjnym rozwiązaniem jest także możliwość ustanowienia zarządcy online, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Do końca 2018 r. przedsiębiorcy są zobligowani do złożenia wniosku do marszałka województwa o wpis do specjalnego rejestru. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r., która zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz możliwość ich elektronizacji. Przedsiębiorcom, którzy nie złożą wniosku w odpowiednim >terminie grożą kary nawet do 100 tys. złotych. Przypominamy również, iż ww. ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

3. 14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia wysokość podatku CIT dla małych firm z 15% na 9% pod warunkiem, że przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu, zaliczki będą obliczane z zastosowaniem stawki 19%. Dotyczy to również podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące stawek CIT wejdą w życie 2 stycznia 2019 r.

4. 14 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy sprzedaży firmy  zalicza się również tzw. goodwill, czyli reputację firmy. NSA zdefiniował goodwill jako prawo majątkowe o charakterze akcesoryjnym, zaliczanym do aktywów przedsiębiorstwa, w skład których mogą wchodzić np. lokalizacja, czy bieżący klienci. 

5. 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która zniesie obowiązek okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotyczy to w szczególności pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który został zakwalifikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.