Aktualności w prawie - luty 2019

1. Od 12 lutego 2019 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego online. Założeniem jest, aby postępowania były tańsze oraz szybsze niż ma to miejsce w klasycznych sądach polubownych, czy powszechnych. Aby rozstrzygać spory przez sądem arbitrażowym online, wystarczy zarejestrować się w Sądzie Arbitrażowym Online OAC oraz wnieść opłatę rejestracyjną w kwocie 25 euro.

2. Do 30 kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w tym rejestrze, zobligowani są to skorygować. W razie niezastosowania się do niniejszego obowiązku, po 30 kwietnia 2019 r. mogą zostać wykreśleni.

3. 1 marca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego. Nowelizacja skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców, a jej podstawowe założenia to:

a) osoba prawna może potwierdzić czynność prawną dokonaną przez osobę działającą bez umocowania lub ponad zakres umocowania,
b) wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mają wyłączne prawo jego odwołania,
c) członkiem zarządu w spółce partnerskiej może być również osoba trzecia,
d) zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w systemie teleinformatycznym,
e) dopuszczenie pisemnego głosowania także w sprawach, które są przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, tzn. związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki,
f) jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

4. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na fakt, iż z firmą zewnętrzną prowadzącą szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierzenia danych. Umowa taka nakłada na podmiot prowadzący szkolenie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych zgodnie z postanowieniami RODO. Obowiązek zawarcia umowy nie dotyczy sytuacji, w których podmiotem prowadzącym szkolenie jest zarazem administrator danych.

5. 20 lutego 2019 r. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców, którzy zamierzają wprowadzić różnego rodzaju innowacje w firmach działających w średnich miastach, a szczególnie w tych zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 550 mln złotych. Nabór wniosków, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości potrwa od 25 marca do 8 maja 2019 r.

6. Sejm rozpoczął prace nad prezydencką propozycją zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z projektem, umowa spółki miałaby dopuszczać możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a więc tzw. telezgromadzenie, podczas którego wspólnik może w czasie rzeczywistym brać czynny udział w zgromadzeniu wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad.