1. Od 12 lutego 2019 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego online. Założeniem jest, aby postępowania były tańsze oraz szybsze niż ma to miejsce w klasycznych sądach polubownych, czy powszechnych. Aby rozstrzygać spory przez sądem arbitrażowym online, wystarczy zarejestrować się w Sądzie Arbitrażowym Online OAC oraz wnieść opłatę rejestracyjną w kwocie 25 euro.

2. Do 30 kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w tym rejestrze, zobligowani są to skorygować. W razie niezastosowania się do niniejszego obowiązku, po 30 kwietnia 2019 r. mogą zostać wykreśleni.

3. 1 marca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego. Nowelizacja skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców, a jej podstawowe założenia to:

a) osoba prawna może potwierdzić czynność prawną dokonaną przez osobę działającą bez umocowania lub ponad zakres umocowania,
b) wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mają wyłączne prawo jego odwołania,
c) członkiem zarządu w spółce partnerskiej może być również osoba trzecia,
d) zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w systemie teleinformatycznym,
e) dopuszczenie pisemnego głosowania także w sprawach, które są przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, tzn. związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki,
f) jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

4. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na fakt, iż z firmą zewnętrzną prowadzącą szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierzenia danych. Umowa taka nakłada na podmiot prowadzący szkolenie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych zgodnie z postanowieniami RODO. Obowiązek zawarcia umowy nie dotyczy sytuacji, w których podmiotem prowadzącym szkolenie jest zarazem administrator danych.

5. 20 lutego 2019 r. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców, którzy zamierzają wprowadzić różnego rodzaju innowacje w firmach działających w średnich miastach, a szczególnie w tych zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 550 mln złotych. Nabór wniosków, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości potrwa od 25 marca do 8 maja 2019 r.

6. Sejm rozpoczął prace nad prezydencką propozycją zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z projektem, umowa spółki miałaby dopuszczać możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a więc tzw. telezgromadzenie, podczas którego wspólnik może w czasie rzeczywistym brać czynny udział w zgromadzeniu wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad.

1. Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł brutto. W porównaniu z 2018 r. to 150 zł więcej. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej; odprawy w związku z przejściem na rentę, czy emeryturę; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatku za pracę w porze nocnej.

2. 17 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił, że usługi księgowe nie są traktowane jako usługi doradcze i w tym zakresie nie podlegają limitowaniu. Dyrektor KIS zwrócił natomiast uwagę na fakt, iż "usługa księgowa" jest pojęciem nie posiadającym definicji legalnej, a wobec tego podatnik ma zawsze obowiązek prawidłowego klasyfikowania i nazywania usług ze względu na charakter czynności, której w danym momencie dokonuje.

3. 25 stycznia 2019 r. ZUS zablokował dotychczasową wersję programu PŁATNIK. Od 26 stycznia płatnicy są obowiązani korzystać z nowej wersji (10.02.002) Program należy pobrać samodzielnie, gdyż dotychczasowa wersja nie aktualizuje się automatycznie. Przy aktualizacji do bieżącej wersji należy pamiętać o archiwizacji dotychczasowych danych oraz zachowania hasła.

4. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął swoje działanie specjalny rejestr klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Klauzule abuzywne w umowach to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. W rejestrze znajdują się klauzule, w sprawie których wniesiono pozwy do sądu konsumenckiego do dnia 17 kwietnia 2016 r. i na bieżąco jest aktualizowany o nowe klauzule. Rejestr jest dostępny pod adresem www.rejestr.uokik.gov.pl

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. orzekł, iż przedsiębiorca nie zawsze zapłaci za niezarejestrowanie pracy kierowcy, gdyż nie w każdym przypadku ma on wpływ na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez osobę trzecią. Przedsiębiorca ma możliwość uwolnienia się od domniemanej odpowiedzialności, którą mu się przypisuje za naruszenia tego typu.

6. Komisja Europejska w najbliższych tygodniach wyda zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności, tzw. split payment, dla niektórych branż. Obowiązek ten dotknie niektórych przedsiębiorców już od 1 marca 2019 r. Obowiązkiem stosowania split paymentu mogą zostać objęte m.in.:

  • wyroby ze stali,
  • odpady,
  • złom,
  • surowce wtórne,
  • roboty budowlane,
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

7. Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. (data wprowadzenia RODO) wpłynęło ponad 5 tys. skarg o nieprawidłowym przetwarzaniu danych osobowych. Prezes UODO zapowiedział dotkliwe kary finansowe dla podmiotów naruszających RODO.

1. 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Ustawa wprowadza do porządku prawnego całkowicie nową instytucję, tj. zarządcę sukcesyjnego. Ustanowiony zarządca jest uprawniony do prowadzenia firmy zmarłego przedsiębiorcy do czasu działu spadku. Nowo wprowadzona instytucja pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przewlekłe postępowania spadkowe i brak możliwości w tym czasie właściwego prowadzenia przedsiębiorstwa doprowadzały w konsekwencji do zakończenia działalności firmy. Innowacyjnym rozwiązaniem jest także możliwość ustanowienia zarządcy online, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Do końca 2018 r. przedsiębiorcy są zobligowani do złożenia wniosku do marszałka województwa o wpis do specjalnego rejestru. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r., która zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz możliwość ich elektronizacji. Przedsiębiorcom, którzy nie złożą wniosku w odpowiednim >terminie grożą kary nawet do 100 tys. złotych. Przypominamy również, iż ww. ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

3. 14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia wysokość podatku CIT dla małych firm z 15% na 9% pod warunkiem, że przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu, zaliczki będą obliczane z zastosowaniem stawki 19%. Dotyczy to również podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące stawek CIT wejdą w życie 2 stycznia 2019 r.

4. 14 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy sprzedaży firmy  zalicza się również tzw. goodwill, czyli reputację firmy. NSA zdefiniował goodwill jako prawo majątkowe o charakterze akcesoryjnym, zaliczanym do aktywów przedsiębiorstwa, w skład których mogą wchodzić np. lokalizacja, czy bieżący klienci. 

5. 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która zniesie obowiązek okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotyczy to w szczególności pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który został zakwalifikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.